08/05/2012

Danh sách 4: Danh sách ký tên tiếp theo của Nông dân Văn Giang

Cho đến thời điểm này đã có hơn 1700 bà con nông dân Văn Giang, Hưng Yên đã ký tên vào Bản Tuyên bố 01/05/2012.


STT Họ và tên Nghề nghiệp Nơi cư trú
1397.   Trương Văn Huỳnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1398.   Trương Thị Ngoan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1399.   Trương Văn Cương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1400.   Tô Thị Bích Hợp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1401.   Trương Việt Vương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1402.   Trương Văn Vĩnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1403.   Lưu Văn Bộ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1404.   Nguyễn Thị Bình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1405.   Lưu Thành Công Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1406.   Ngô Văn Thực Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1407.   Lý Thị Lục Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1408.   Nguyễn Văn Dậu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1409.   Đỗ Thị Hoán Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1410.   Nguyễn Thị Chiêm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1411.   Nguyễn Thị Mua Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1412.   Nguyễn Thị Thu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1413.   Nguyễn Thị Ngải Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1414.   Nguyễn Thị Cự Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1415.   Phạm Văn Thắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1416.   Hoàng Thị Đông Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1417.   Phạm Ngọc Nam Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1418.   Trương Thị Nhưng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1419.   Phan Văn Hồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1420.   Lý Thị Vân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1421.   Phan Văn Chiến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1422.   Phan Tiến Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1423.   Phan Thị Châm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1424.   Phạm Văn Ngọc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1425.   Trần Thị Mơ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1426.   Phan Thị Nga Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1427.   Ngô Văn My Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1428.   Lưu Thị Gái Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1429.   Ngô Phúc Lâm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1430.   Nguyễn Thị Bé Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1431.   Ngô Văn Thi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1432.   Ngô Thị Huyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1433.   Lưu Thị Dật Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1434.   Nguyễn Trung Thành Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1435.   Lưu Thị Hoàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1436.   Ngô Thị Hồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1437.   Ngô Đức Hải Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1438.   Đỗ Thị Thúy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1439.   Vũ Văn Túc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1440.   Vũ Đình Thảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1441.   Trương Thị Miên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1442.   Vũ Văn Thức Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1443.   Phạm Thị Mạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1444.   Đỗ Thị Mai Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1445.   Hoàng Văn Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1446.   Hoàng Thị Nga Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1447.   Hoàng Thị Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1448.   Hoàng Văn Hùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1449.   Đỗ Thị Lái Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1450.   Hoàng Văn Nghĩa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1451.   Hoàng Thị Năm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1452.   Hoàng Văn Khắc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1453.   Hoàng Văn Tấn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1454.   Vũ Văn Trí Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1455.   Đàm Thị Hoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1456.   Vũ Đình Hướng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1457.   Nguyễn Thị Hiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1458.   Nguyễn Văn Thuận Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1459.   Đỗ Thị Thanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1460.   Nguyễn Đức Huy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1461.   Nguyễn Thị Huế Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1462.   Trương Thị Hòa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1463.   Nguyễn Văn Minh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1464.   Trần Thị Thu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1465.   Nguyễn Văn Hiền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1466.   Nguyễn Thị Tươi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1467.   Trương Văn Tuấn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1468.   Nguyễn Thị Thủy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1469.   Đỗ Thị Vần Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1470.   Nguyễn Thị Hồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1471.   Nguyễn Thị Hà Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1472.   Nguyễn Văn Đạt Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1473.   Đỗ Văn Hải Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1474.   Lưu Văn Linh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1475.   Phạm Thị Tú Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1476.   Vĩ Thị Lân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1477.   Phan Thị Tươi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1478.   Nguyễn Duy Liên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1479.   Phạm Hoành Sơn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1480.   Lưu Văn Bồi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1481.   Chử Văn Tự Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1482.   Nguyễn Thị Hoạt Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1483.   Lã Văn Xuyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1484.   Lã Văn Bô Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1485.   Chử Thị Dung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1486.   Chử Văn Cao Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1487.   Nguyễn Hữu Hồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1488.   Lưu Văn Mạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1489.   Ngô Thị Trại Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1490.   Nguyễn Huy Chức Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1491.   Nguyễn Thị Thanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1492.   Đỗ Thị Mạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1493.   Cao Văn Huy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1494.   Cao Văn Ba Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1495.   Cao Thị Dung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1496.   Cao Văn Hưng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1497.   Nguyễn Thị Nga Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1498.   Cao Văn Vương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1499.   Cao Văn Hồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1500.   Đỗ Thị Hảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1501.   Đỗ Văn Khiêm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1502.   Đỗ Văn Nhiêm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1503.   Đỗ Văn Tâm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1504.   Đỗ Văn Mi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1505.   Nguyễn Văn Hiển Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1506.   Nguyễn Văn Liên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1507.   Đỗ Thị Nỉ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1508.   Nguyễn Trường Giang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1509.   Nguyễn Văn Hài Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1510.   Đào Thị Đông Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1511.   Nguyễn Thị Diệp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1512.   Nguyễn Thị Tiệp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1513.   Nguyễn Hồng Chiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1514.   Lưu Thị Đến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1515.   Phạm Văn Cường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1516.   Lý Thị Xim Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1517.   Phạm Thị Ngan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1518.   Trương Văn Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1519.   Phạm Thị Hà Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1520.   Lê Thị Nở Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1521.   Đỗ Thị Toan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1522.   Lê Văn Quyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1523.   Lê Thị Quyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1524.   Lê Văn mạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1525.   Lê Văn Thiệu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1526.   Đỗ Thị Teo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1527.   Lê Văn Quyết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1528.   Nguyễn Văn Hảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1529.   Phạm Thị Toan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1530.   Lê Thị Gấm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1531.   Trương Văn Quỳnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1532.   Lê Thị Nhất Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1533.   Trương Văn Luân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1534.   Trương Văn Hạch Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1535.   Trương Văn Bình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1536.   Trương Văn Trình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1537.   Trương Văn Dinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1538.   Lê Văn Bợ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1539.   Đỗ Văn Thình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1540.   Lưu Thị Lại Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1541.   Đỗ Văn Quyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1542.   Đỗ Thị Quyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1543.   Đỗ Văn Cương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1544.   Đỗ Văn Điểm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1545.   Trương Văn Chiến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1546.   Đỗ Thị Nghếch Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1547.   Nguyễn Thị Lý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1548.   Trương Tuấn Thành Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1549.   Trương Thị Oanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1550.   Nguyễn Thị Tề Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1551.   Đỗ Văn Úy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1552.   Đỗ Thị Duyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1553.   Đỗ Thị Huyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1554.   Nguyễn Thị Xoàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1555.   Nguyễn Thị Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1556.   Nguyễn Ngọc Thắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1557.   Nguyễn Thị Phương Linh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1558.   Nguyễn Văn Bồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1559.   Đỗ Văn Nhiều Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1560.   Chu Thị Lan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1561.   Nguyễn Thị Hoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1562.   Đỗ Thị Dung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1563.   Đỗ Thị Thời Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1564.   Hoàng Minh Tuấn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1565.   Đỗ Kim Oanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1566.   Nguyễn Ngọc Ánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1567.   Nguyễn Mạnh Tiện Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1568.   Vũ Thị Thắm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1569.   Lưu Quốc Hùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1570.   Vũ Thị Thăm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1571.   Lưu Văn Dũng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1572.   Lưu Mạnh Cường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1573.   Đỗ Xuân Trường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1574.   Trương Thị Nghiêm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1575.   Đỗ Văn Chiến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1576.   Đỗ Văn Thành Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1577.   Đỗ Quốc Công Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1578.   Lê Thị The Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1579.   Trương Văn Uyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1580.   Đỗ Thị Phương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1581.   Trương Xuân Hòa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1582.   Nguyễn Thị Hoàng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1583.   Trương Xuân Vĩ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1584.   Trương Quý Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1585.   Trương Đức Dũng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1586.   Đỗ Quang Viên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1587.   Phạm Thị Thư Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1588.   Đỗ Văn Chiển Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1589.   Nguyễn Thị Quyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1590.   Đỗ Thị Oanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1591.    Đỗ Thị Thúy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1592.   Lưu Thị Huê Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1593.   Lưu Văn Huy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1594.   Lưu Văn Xa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1595.    Trần Thị Sói Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1596.   Lưu Thị Hoài Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1597.   Lưu Văn mạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1598.    Ngô Thị Mao Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1599.    Đỗ Văn Dũng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1600.    Đỗ Văn Dơn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1601.    Đỗ Thị Ổn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1602.    Trương Văn Lân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1603.    Trần Thị Hạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1604.    Trương Thị Hoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1605.    Trương Văn Lượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1606.    Nguyễn Đức Tộ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1607.    Đặng Thị Yến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1608.    Ngô Văn Khoái Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1609.    Đỗ Thị Bích Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1610.    Ngô Thị Mừng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1611.    Trương Văn Kư Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1612.    Nguyễn Thị Nghĩa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1613.    Trương Thanh Loan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1614.    Trương Thị Thu Huyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1615.    Ngô Thị Đăng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1616.    Trần Thị Phương Dung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1617.    Trần Thị Hiền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1618.    Trần Mạnh Linh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1619.    Vũ Bích Hòa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1620.    Vũ Trọng Hiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1621.    Vũ Vĩnh Hiểu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1622.    Lưu Văn Biều Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1623.    Lê Văn Ky Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1624.    Lưu Thị Thanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1625.    Lưu Đức Thọ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1626.    Ngô Thị Bạn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1627.    Lê Thị Rách Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1628.    Vũ Văn Hiệp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1629.    Vũ Thị Lân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1630.    Vũ Thị Thu Huyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1631.    Vũ Thị Luyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1632.    Đỗ Văn Thịnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1633.    Nguyễn Thị Côi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1634.    Đỗ Thị Tĩnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1635.    Đỗ Thị Tư Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1636.    Đỗ Quang Vinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1637.    Đỗ Thanh Hà Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1638.    Nguyễn Thị Quý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1639.    Đỗ Văn Khuê Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1640.    Lê Thị Vân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1641.    Đỗ Văn An Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1642.    Đỗ Ngọc Minh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1643.    Ngô Văn Nam Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1644.    Đào Thị Hậu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1645.    Ngô Thành Công Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1646.    Nguyễn Văn Lưu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1647.    Nguyễn Thị Hiền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1648.    Nguyễn Văn Lương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1649.    Ngô Quang Duật Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1650.    Ngô Thị Ngọc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1651.    Ngô Quang Duyến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1652.    Trương Văn Thanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1653.    Lưu Thị Phin Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1654.    Trương Văn Nhất Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1655.    Trương Văn Hai Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1656.    Nguyễn Thị Màu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1657.    Phạm Tiến Tới Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1658.    Phạm Thành Công Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1659.    Trương Thị Địch Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1660.    Lưu Văn Đằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1661.    Lưu Thị Thơm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1662.    Lưu Minh Tuấn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1663.    Nguyễn Thị Ngoan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1664.    Vũ Thị Dưỡng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1665.    Đỗ Thị Gái Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1666.    Lưu Tuấn Hoành Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1667.    Lưu Quý Tùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1668.    Lưu Văn Cường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1669.    Trương Văn Tuân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1670.    Lê Thị Hạnh Hoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1671.    Lưu Thị Lịch Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1672.    Nguyễn Thị Lơ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1673.    Nguyễn Anh Khắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1674.    Nguyễn Thị Liên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1675.    Trương Thị Thu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1676.    Lã Thị Khanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1677.    Quản Thị Phượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1678.    Quản Huy Hoàng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1679.    Quảng Thị Hồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1680.    Ngô Thị Phỉ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1681.    Trương Văn Đạt Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1682.    Ngô Thị Đáp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1683.    Phạm Thị Mọc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1684.    Trương Văn Hưng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1685.    Trương Kim Khánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1686.    Phạm Thị Thông Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1687.    Trương Văn Dũng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1688.    Trương Văn Mạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1689.    Trương Thị Thoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1690.    Trương Thị Châm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1691.    Trương Văn Thảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1692.    Trần Thị Canh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1693.    Trương Văn Đức Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1694.    Hoàng Thị Thanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1695.    Nguyễn Trọng Xinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1696.    Trần Thị Năm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1697.    Dương Thị Quyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1698.    Nguyễn Dương Hiệp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1699.    Nguyễn Thị Tầm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1700.    Đỗ Văn Tuấn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1701.    Đỗ Văn Tới Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1702.    Đỗ Thị Hợp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1703.    Đỗ Thị Trang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1704.    Trương Văn Hùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1705.    Cao Thị Duyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1706.    Trương Văn Huy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1707.    Trương Văn Viết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1708.    Trương Văn Thuấn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1709.    Phạm Thị Tài Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1710.    Trương Văn Thương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1711.    Trương Văn Sấu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1712.    Phạm Thị Phượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1713.    Trương Thị Lý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1714.    Trương Văn Bờn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1715.    Cao Văn Thụy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1716.    Cao Văn Toàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1717.    Cao Văn Thắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1718.    Phan Thị Thịnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1719.    Cao Văn Viên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1720.    Phạm Thị Miên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1721.    Cao Xuân Trường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1722.    Cao Thị Phẩm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1723.    Cao Thị Miên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1724.    Nguyễn Văn Nếm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1725.    Trương Văn Lực Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1726.    Vũ Thị Nuôi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1727.    Trương Văn Thái Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1728.    Nguyễn Thị Lập Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1729.    Trương Văn Thắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1730.    Trương Khởi Luận Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1731.    Trần Hồng Thu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1732.    Nguyễn Thế Trình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1733.    Nguyễn Thị Đức Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1734.    Nguyễn Long Ba Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1735.    Nguyễn Thị La Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1736.    Nguyễn Trọng Vinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1737.    Trần Thị Nam Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1738.    Phạm Thị Cửi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1739.    Nguyễn Văn Quyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1740.    Nguyễn Văn Quý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1741.    Đỗ Văn Soạn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1742.    Hoàng Văn Hiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1743.    Lưu Thị Thìn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1744.    Phạm Thị Thảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1745.    Hoàng Trung Úy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1746.    Hoàng Thị Vui Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1747.    Đỗ Sĩ Thạc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1748.    Đỗ Sĩ Thảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1749.    Đỗ Thị Đen Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1750.    Nguyễn Thị Hòa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1751.    Nguyễn Thị Tâm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1752.    Nguyễn Văn Thược Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1753.    Nguyễn Thị Sai Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1754.    Nguyễn Mạnh Hùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1755.    Đỗ Thị Vương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1756.    Nguyễn Hương Trà My Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1757.    Nguyễn Khắc Hiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1758.    Nguyễn Dương Hóa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1759.    Trương Văn Tụ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1760.    Trương Thị Thúy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1761.    Trương Thị Thủy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1762.    Trương Thị Hiền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1763.    Nguyễn Thị Lộc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1764.    Nguyễn Thị Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1765.    Nguyễn Hữu Nam Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1766.    Hoàng Văn Đoài Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1767.    Trịnh Thị Hiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1768.    Hoàng Anh Hiền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1769.    Hoàng Lan Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1770.    Phạm Thị Bé Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1771.    Trương Thị Toan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1772.    Ngô Thị Hiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1773.    Ngô Bội Doanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1774.    Ngô Thị Điều Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1775.    Đỗ Thị Lan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1776.    Đỗ Thị Huệ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1777.    Đỗ Thị Lý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1778.    Đỗ Văn Khúc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1779.    Đỗ Thị Minh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1780.    Ngô Hồng Điệp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1781.    Ngô Thị Hồng Duyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1782.    Ngô Tất Thắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1783.    Ngô Văn Thầm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1784.    Trương Thị Định Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1785.    Ngô Văn Khoát Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1786.    Cao Thị Hoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1787.    Ngô Anh Hoàng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1788.    Ngô Thị Dinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1789.    Đỗ Minh Hoạt Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1790.    Lê Đức Nam Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1791.    Ngô Văn Tại Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1792.   Nguyễn Thị Tuyến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1793.   Phạm Văn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1794.   Chử Văn Mong Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1795.   Nguyễn Thu Huyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1796.   Phạm Thị Thuận Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1797.   Nguyễn Thị Bồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1798.   Phạm Ngọc Vương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1799.   Phạm Văn Vụ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1800.   Tạ Thị Đông Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1801.   Phạm Văn Năm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1802.   Phạm Văn Thú Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1803.   Phạm Thị Khanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1804.   Đỗ Văn Nghị Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1805.   Đỗ Văn Thành Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1806.   Nguyễn Thị Trinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1807.   Đào Thị Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1808.   Nguyễn Văn Từ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1809.   Phạm Văn Khoá Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1810.   Trịnh Thị Chính Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1811.   Nguyễn Thị Tân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1812.   Nguyễn Văn Phúc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1813.   Đỗ Văn Hoà Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1814.   Đỗ Văn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1815.   Nguyễn Văn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1816.   Chử Thị Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1817.   Đỗ Thị Vui Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1818.   Phạm Văn Vinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1819.   Nguyễn Thị Hoàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1820.   Phạm Văn Toán Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1821.   Nguyễn Thị Trà Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1822.   Phạm Văn Tuyến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1823.   Phạm Văn Tính Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1824.   Cao Thị Ngoan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1825.   Phạm Thị Yến Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1826.   Phạm Văn Kiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1827.   Đỗ Văn Du Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1828.   Đỗ Thị Giáo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1829.   NGuyễn Văn Vinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1830.   Lê Thị Thuận Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1831.   Nguyễn Văn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1832.   Đỗ Thị Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1833.   Phạm Ngọc Quyết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1834.   Phạm Thị My Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1835.   Phạm Đình Tứ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1836.   Nguyễn Thị Mai Lan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1837.   Chử Mạnh Hùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1838.   Trần Thị Thắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1839.   Chử Văn Thu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1840.   Nguyễn Thị Gái Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1841.   Nguyễn Văn Tư Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1842.   Chử Văn Hiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1843.   Phạm Thị Hường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1844.   Chử Văn Hán Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1845.   Chử Văn Hữu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1846.   Đồng Thị Dịu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1847.   Lý Thị Diễm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1848.   Phạm thị Thất Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1849.   Phạm thị Thuý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1850.   Phạm Văn Hào Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1851.   Phạm Thị Vinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1852.   Phạm Văn Chiến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1853.   Phạm Văn Kiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1854.   Tô Thị Tuyết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1855.   Phạm Mạnh Cường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1856.   Phạm Văn Hải Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1857.   Phạm Thanh Hùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1858.   Tô Thị Hiền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1859.   Lý Thị Bình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1860.   Chử Văn Nam Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1861.   Phạm Văn Hùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1862.   Phạm Thị Luyện Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1863.   Phạm Ngọc Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1864.   Phạm Tuấn Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1865.   Phạm Văn Quý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1866.   Đỗ Thị Quá Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1867.   Phạm Quang Huy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1868.   Phạm Đức Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1869.   Chử Văn Hùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1870.   Trần Thị Hậu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1871.   Chử Thị Xạ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1872.   Chử Văn Phòng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1873.   Đỗ Thị Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1874.   Chử Văn Bích Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1875.   Chử Văn Mạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1876.   Nguyễn Thị Thắm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1877.   Chử Thị Hường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1878.   Chử Quang Việt Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1879.   Chử Thị Băng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1880.   Chử Thị Vượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1881.   Chử Văn (Bê bê tô) Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1882.   Chử Thị Huyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1883.   Chử Văn Phúc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1884.   Lê Thị Hệ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1885.   Chử Thị Tươi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1886.   Chử Văn Hiền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1887.   Chử Thị Thảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1888.   Chử Quỳnh Giang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1889.   Chử Văn Du Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1890.   Chử Văn Khanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1891.   Phạm Thị Năm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1892.   Chử Thị Mai Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1893.   Chử Thị Ly Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1894.   Chử Văn Minh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1895.   Phạm Xuân Thành Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1896.   Lê Thị Thông Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1897.   Phạm Hùng Bắc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1898.   Phạm Hùng Lũy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1899.   Phạm Xuân Thuộc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1900.   Phạm Trọng Khả Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1901.   Nguyễn Thị Thuần Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1902.   Phạm Thị Ánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1903.   Đỗ Thị Tánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1904.   Nguyễn Văn Xây Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1905.   Đỗ Văn Sự Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1906.   Trần Thị Soan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1907.   Đỗ Thị Miên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1908.   Đỗ Văn Tuyển Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1909.   Lê Quang Thụ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1910.   Lê Văn Chiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1911.   Vũ Thị Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1912.   Cao Thị Tài Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1913.   Lê Mạnh Triệu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1914.   Lê Thị Huế Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1915.   Lê Thị Nhíp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1916.   Lê Thị Tuyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1917.   Lý Thị Can Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1918.   Nguyễn Vân Kha Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1919.   Đỗ Thị Hưng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1920.   Đỗ Văn Tẩm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1921.   Trương thị Nhâm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1922.   Đỗ Thị Tuyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1923.   Đỗ Thị Ánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1924.   Nguyễn Văn Nghị Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1925.   Ngô Văn Hiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1926.   Đỗ Thị Tấn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1927.   Ngô Văn Thực Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1928.   Trương Thị Phương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1929.   Ngô Thúy Hà Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1930.   Ngô Văn Dũng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1931.   Ngô Văn Thà Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1932.   Phạm Thị Hợp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1933.   Ngô Văn Huy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1934.   Phạm Thị Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1935.   Ngô Văn Hịch Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1936.   Ngô Văn Thật Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1937.   Đỗ Văn Mông Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1938.   Đỗ Thị Mát Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1939.   Đỗ Mạnh Cường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1940.   Đỗ Quỳnh Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1941.   Đỗ Thị Quỳnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1942.   Lê Quang Thục Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1943.   Lý Thị Mai Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1944.   Lê Quang Vinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1945.   Lê Thị Bích Thơm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1946.   Lê Thị Bích Thoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1947.   Đỗ Văn Dân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1948.   Đỗ Thị Trạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1949.   Nguyễn Văn Ung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1950.   Lê Thị Canh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1951.   Vũ Thị Yến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1952.   Nguyễn Văn Chiến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1953.   Nguyễn Văn Cường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1954.   Vũ Thị Lữ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1955.   Lê Văn Cừ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1956.   Đỗ Văn Thính Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1957.   Đỗ Thị Sớm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1958.   Đỗ Văn Tú Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1959.   Nguyễn Văn Linh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1960.   Đỗ Thị Tỉu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1961.   Nguyễn Văn Đạo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1962.   Lê Tiến Độ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1963.   Phạm Thị Vị Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1964.   Vũ Thị Diệc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1965.   Tô Văn Thông Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1966.   Tô Thị Lăng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1967.   Tô Thị Quyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1968.   Phạm Thị Quyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1969.   Cao Xuân Cúc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1970.   Chu Thị Ngôn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1971.   Cao Thị Huyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1972.   Cao Thị Quyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1973.   Chu Thị Khuyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1974.   Chử Thị Nguyện Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1975.   Đỗ Văn Bạo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1976.   Đỗ Thị Mênh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1977.   Đỗ Thị Tống Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1978.   Đỗ Văn Bình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1979.   Lê Thị Hòa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1980.   Đỗ Văn Nhiệm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1981.   Lê Thị Quý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1982.   Nguyễn Văn Biên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1983.   Ngô Thị Liên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1984.   Đỗ Thị Vinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1985.   Đỗ Thị Hoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1986.   Lê Thị Yên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1987.   Đỗ Văn Thang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1988.   Đỗ Văn Tình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1989.   Lê Văn Hậu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1990.   Ngô Thị Thắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1991.   Lê Thị Lan Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1992.   Lê Văn Hưởng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1993.   Lê Hữu Phước Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1994.   Lê Thị Sáng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1995.   Nguyễn Văn Khảng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1996.   Trần Văn Xiêm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1997.   Trần Thị Nghiêm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1998.   Trần Văn Thiện Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
1999.   Trần Văn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2000.   Đỗ Thị Lệch Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2001.   Đỗ Thị Quyến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2002.   Lê Văn Thêm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2003.   Phạm Thị Thanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2004.   Lê Thị Thu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2005.   Lê Đức Quang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2006.   Lê Văn Quát Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2007.   Nguyễn Thị Vòng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2008.   Lê Văn Tiến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2009.   Lê Văn Huế Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2010.   Lê Thị Bưởi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2011.   Chử Văn Sửu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2012.   Nguyễn Thị Biển Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2013.   Trử Thị Lý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2014.   Trử Văn Lương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2015.   Phạm Thị Ninh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2016.   Cao Xuân Long Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2017.   Cao Thị Toàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2018.   Tô Văn Tái Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2019.   Tô Xuân Kiều Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2020.   Tô Xuân Lãnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2021.   Tô Quế Song Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2022.   Tô Rồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2023.   Đỗ Thị Cọ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2024.   Lê Thị Hồi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2025.   Tô Thị Mầu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2026.   Tô Thị Duân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2027.   Tô Văn Mười Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2028.   Nguyễn Văn Có Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2029.   Nguyễn Hữu Khuynh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2030.   Tô Văn Hóa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2031.   Cao Thị Đang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2032.   Tô Xuân Chất Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2033.   Tô Xuân Lương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2034.   Tô Thị Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2035.   Lê Văn Mang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2036.   Lê Văn Nhanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2037.   Lê Văn Sô Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2038.   Đỗ Thị Nhung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2039.   Phạm Thị Hải Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2040.   Đỗ Mạnh Trường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2041.   Đỗ Phương Vinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2042.   Lê Thành Trung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2043.   Lê Tiến Phước Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2044.   Lê Văn Ngạn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2045.   Lê Đức Thụ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2046.   Nguyễn Thị Bình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2047.   Lê Đức Thoại Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2048.   Lê Đức Kính Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2049.   Trương Thị Thỉnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2050.   Cao Xuân Ánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2051.   Cao Văn Chiểu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2052.   Cao Thị Phương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2053.   Cao Thị Huế Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2054.   Lê Tiến Quyết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2055.   Đỗ Thị Chính Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2056.   Lê Thành Đạt Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2057.   Cao Văn Cảnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2058.   Cao Thị Lục Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2059.   Cao Thị Thất Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2060.   Cao Ngọc Tuân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2061.   Phạm Ngọc Sáng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2062.   Cao Văn Tiếp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2063.   Ngô Văn Ánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2064.   Lê Thị Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2065.   Ngô Quang Thu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2066.   Ngô Quang Thức Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2067.   Cao Văn Biên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2068.   Đào Thị Lục Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2069.   Đỗ Thị Lại Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2070.   Cao Văn Thiệp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2071.   Cao Xuân Mười Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2072.   Phạm Thị Mơ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2073.   Cao Thế Vị Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2074.   Đỗ Thị Thuận Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2075.   Cao Văn Chiến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2076.   Cao Thị Nga Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2077.   Cao Văn Net Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2078.   Lê Thị Chiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2079.   Cao Đình Học Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2080.   Cao Xuân Toán Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2081.   Đỗ Mạnh Tán Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2082.   Lê Thị Thơm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2083.   Đỗ Văn Quyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2084.   Đỗ Văn Chức Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2085.   Đỗ Văn Khanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2086.   Trương Thị Thúy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2087.   Đỗ Văn Huy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2088.   Đỗ Văn Quang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2089.   Phạm Thị Bốn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2090.   Lê Thị Chúc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2091.   Ngô Văn Quý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2092.   Ngô Thị Mến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2093.   Ngô Thị Thương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2094.   Đỗ Thị Mỹ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2095.   Vũ Minh Đức Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2096.   Phạm Thị Lan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2097.   Đỗ Thị Xi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2098.   Nguyễn Mạnh Tuân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2099.   Nguyễn Thị Hạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2100.   Nguyễn Văn Hoài Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2101.   Đỗ Văn Nga Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2102.   Nguyễn Thị Miên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2103.   Đỗ Văn Thạch Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2104.   Đỗ Văn Trà Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2105.   Đỗ Thị Tròn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2106.   Trương Văn Chiến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2107.   Đỗ Thị Bình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2108.   Trương Thị Luận Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2109.   Nguyễn Thị Phòng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2110.   Trương Văn Khởi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2111.   Trương Văn Sung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2112.   Nguyễn Thị Liễu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2113.   Trương Thanh Tuyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2114.   Nguyễn Văn Mùi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2115.   Nguyễn Văn Tấc Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2116.   Nguyễn Thị Toan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2117.   Nguyễn Thị Thanh Hà Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2118.   Đỗ Thị Thuần Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2119.   Nguyễn Văn Ngọ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2120.   Nguyễn Văn Đệ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2121.   Chu Thị Điển Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2122.   Đặng Thị Thanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2123.   Trương Thị Điệp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2124.   Trương Thị Tuyết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2125.   Trương Văn Công Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2126.   Đỗ Văn Ban Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2127.   Chử Thị Củ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2128.   Đỗ Văn Hoành Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2129.   Đỗ Văn Tùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2130.   Đỗ Thị Phượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2131.   Lê Văn Thung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2132.   Đàm Thị Lý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2133.   Lê Thị Lương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2134.   Đỗ Văn Vò Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2135.   Lý Thị Thai Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2136.   Đỗ Công Toan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2137.   Đỗ Tuấn Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2138.   Đỗ Văn Đoàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2139.   Đỗ Thị Liên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2140.   Đỗ Thanh Phượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2141.   Đỗ Thị Bích Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2142.   Đỗ Văn Kỷ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2143.   Trương Thị Nhỉnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2144.   Lý Văn Bá Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2145.   Lê Thị Hưng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2146.   Lý Thị Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2147.   Dương Xuân Thanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2148.   Đỗ Thị Liễu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2149.   Dương Xuân Long Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2150.   Dương Quang Dự Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2151.   Đào Thị Dựa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2152.   Dương Ngọc Hanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2153.   Dương Ngọc Ánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2154.   Dương Ngọc Danh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2155.   Đỗ Thị Mùi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2156.   Dương Văn Giao Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2157.   Lý Thị Viết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2158.   Dương Minh Quân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2159.   Dương Đức Giang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2160.   Trương Mạnh Điều Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2161.   Trương Văn Vàng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2162.   Đỗ Thị Mây Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2163.   Đỗ Thị Soạn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2164.   Lê Xuân Huỳnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2165.   Lê Thị Phượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2166.   Lê Thị Loan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2167.   Dương Văn Trình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2168.   Dương Thị Nhàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2169.   Dương Thị Trang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2170.   Lý Thị Chiện Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2171.   Đỗ Văn Thắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2172.   Nguyễn Thị Phin Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2173.   Đỗ Thị Luyến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2174.   Đỗ Văn Hiểu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2175.   Đỗ Văn Khu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2176.   Nguyễn Thị Củ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2177.   Đỗ Thị Thống Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2178.   Ngỗ Văn Tuấn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2179.   Đỗ Thị Xuân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2180.   Đào Văn Hợp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2181.   Đào Thị Hạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2182.   Lý Thị Chuyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2183.   Đỗ Thị Huyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2184.   Đỗ Văn Nên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2185.   Ngô Thị Hợp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2186.   Đỗ Thị Thu Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2187.   Đỗ Thị Thu Hoài Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2188.   Đỗ Thị Hường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2189.   Đỗ Hoàng Long Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2190.   Lý Văn Diên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2191.   Lý Hổ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2192.   Ngô Thị Thu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2193.   Lý Văn Cường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2194.   Lý Văn Kiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2195.   Đỗ Thị Bé Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2196.   Đào Văn Quý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2197.   Đào Thị Hoàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2198.   Ngô Thị Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2199.   Đỗ Văn Tuân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2200.   Đỗ Thị Dung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2201.   Bùi Khắc Vinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2202.   Lý Thu Hà Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2203.   Đỗ Văn Tài Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2204.   Đỗ Văn Nam Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2205.   Dương Thị Toàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2206.   Đỗ Văn Thanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2207.   Trương Văn Mi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2208.   Đỗ Thị Mơ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2209.   Trương văn Long Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2210.   Trương Thị Nga Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2211.   Trương Thị Nhơn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2212.   Trương Công Hoan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2213.   Trương Đức Huân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2214.   Trương Thị Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2215.   Trương Ngọc Oánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2216.   Lê Văn Ga Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2217.   Nguyễn Thị Giảng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2218.   Lê Thùy Dương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2219.   Lê Thị Hường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2220.   Lê Thu Hoài Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2221.   Lê Thu Huyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2222.   Lê Thế Hiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2223.   Lý Văn Dụ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2224.   Lý Văn Tâm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2225.   Lý Văn Lượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2226.   Vũ Thị Lý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2227.   Lý Văn Cường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2228.   Lý Thị Nga Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2229.   Lý Thị Luật Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2230.   Lý Văn Đoàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2231.   Trần Phi Hùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2232.   Trương Thị Hồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2233.   Lý Quốc Hùng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2234.   Lý Văn Hoàng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2235.   Đỗ Văn Sỹ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2236.   Phan Thị Sơn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2237.   Đỗ Văn Ninh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2238.   Đỗ Văn Chuyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2239.   Nguyễn Thị Đăng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2240.   Đào Quang Chung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2241.   Bùi Thị Tám Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2242.   Đào Thị Hoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2243.   Đào Văn Tâm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2244.   Đào Quang Hiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2245.   Nguyễn Thị Doanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2246.   Trương Thị Ngân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2247.   Trương Văn Mến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2248.   Trương Văn Luyện Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2249.   Lý Thị Sức Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2250.   Trương Văn Chuyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2251.   Trương Thị Loan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2252.   Đỗ Văn Hưng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2253.   Đỗ Thị Mến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2254.   Đỗ Thị Thương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2255.   Đỗ Văn Mạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2256.   Đỗ Thị Sở Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2257.   Lê Văn Com Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2258.   Nguyễn Thị Tái Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2259.   Lê Văn Hoàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2260.   Lê Văn Toàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2261.   Lý Văn Tuấn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2262.   Tô Thị Xiểm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2263.   Lý Lan Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2264.   Lê Thị Bưởi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2265.   Phạm Văn Lợi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2266.   Phạm Ngọc Sơn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2267.   Trương Thị Lựu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2268.   Phạm Lan Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2269.   Phạm Tuấn Sinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2270.   Đỗ Văn Nhu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2271.   Trương Thị Trai Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2272.   Đỗ Thúy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2273.   Đỗ Thị Nga Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2274.   Đỗ Văn Phượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2275.   Đỗ Văn Long Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2276.   Đỗ Thị Huấn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2277.   Lý Văn Hợp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2278.   Lý Văn Độ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2279.   Nguyễn Thị Nhinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2280.   Lý Thị Phương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2281.   Lý Thị Duân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2282.   Chử Văn Chiêm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2283.   Cao Thị Hào Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2284.   Chử Văn Ý Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2285.   Hoàng Thị Mỡi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2286.   Phùng Thị Bích Liên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2287.   Trử Văn Vũ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2288.   Trử Thị Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2289.   Lê Thị Ngân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2290.   Trử Thị Quyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2291.   Phạm Hoàng Khường Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2292.   Nguyễn Thị Tến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2293.   Phạm Văn Mở Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2294.   Lưu Thị Tâm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2295.   Phạm Hoàng Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2296.   Phạm Thị Nguyệt Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2297.   Phạm Văn Nguyện Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2298.   Phạm Văn Ước Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2299.   Phạm Văn Sáu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2300.   Đỗ Thì Tèo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2301.   Phạm Văn Tuân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2302.   Phạm Văn Chính Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2303.   Nguyễn Văn Mai Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2304.   Phạm Thị Thêu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2305.   Nguyễn Thị Thảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2306.   Nguyễn Thị Thoan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2307.   Nguyễn Thị Thanh Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2308.   Đào Thị Phượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2309.   Chử Văn Côn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2310.   Phạm Thị Văn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2311.   Chử Văn Toàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2312.   Chử Thị Lợi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2313.   Nguyễn Văn Sáu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2314.   Ngô Thị Trang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2315.   Nguyễn Thị Thu Huyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2316.   Chử Liên Đoàn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2317.   Lê Thị Bím (Hoàng Thị Hai) Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2318.   Chử Đức Thịnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2319.   Chử Thị Phượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2320.   Nguyễn Thị My Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2321.   Chử Đức Chính Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2322.    Chử Thị Tuyết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2323.   Phạm Thị Tâm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2324.   Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2325.   Nguyễn Văn Gianh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2326.   Hoàng Thị Dương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2327.   Nguyễn Văn Tuyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2328.   Nguyễn Văn Biếm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2329.   Chử Thị Diên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2330.   Nguyễn Văn Diễn Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2331.   Lê Thị Hoa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2332.   Nguyễn Thành Triển Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2333.   Nguyễn Kế Hoạch Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2334.   Đinh Quang Nghĩa Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2335.   Phạm Huy Hoàng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2336.   Nguyễn Thị Tuyết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2337.   Phạm Đức Thắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2338.   Phạm Hồng Điệp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2339.   Đỗ Thị Viên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2340.   Phạm Thị Hậu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2341.   Phạm Thị Mão Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2342.   Phạm Văn An Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2343.   Phạm Văn Quyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2344.   Phạm Văn Quyên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2345.   Dương Thị Lễ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2346.   Phạm Thị Luyến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2347.   Phạm Văn Quyết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2348.   Phạm Văn Quang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2349.   Phạm Văn Vân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2350.   Phạm Thị Oanh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2351.   Phạm Thị Oánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2352.   Phạm Văn Luân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2353.   Phạm Thị Miền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2354.   Phạm Văn Tuy Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2355.   Chử Thị Nguyệt  Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2356.   Phạm Thị Loan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2357.   Phạm Văn Tâm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2358.   Đặng Thị Xuyến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2359.   Phạm Thu Hiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2360.   Nguyễn Thị Châm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2361.   Nguyễn Thị Ngân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2362.   Nguyễn Viết Chính Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2363.   Nguyễn Văn Hân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2364.   Ngô Thị Huệ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2365.   Trử Thị Khuê Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2366.   Phạm Văn Khương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2367.   Đặng Thị Hương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2368.   Phạm Văn Lượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2369.   Nguyễn Thị Đông Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2370.   Phạm Văn Năng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2371.   Phạm Văn Thái Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2372.   Hoàng Thị Vân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2373.   Phạm Thị Dung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2374.   Phạm Thị Tú Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2375.   Phạm Thị Lan Anh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2376.   Phạm Văn Dũng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2377.   Chử Thị Phi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2378.   Đỗ Xuân Xinh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2379.   Đỗ Ngọc Ánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2380.   Đỗ Thị Mạo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2381.   Phạm Thị Giá Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2382.   Hoàng Thị Múi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2383.   Phạm Văn Cửu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2384.   Đỗ Thị Thêm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2385.   Phạm Trung Hiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2386.   Phạm Thị Bích Thảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2387.   Phạm Văn Ánh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2388.   Trương Thị Toan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2389.   Phạm Văn Hạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2390.   Nguyễn Thị Hoành Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2391.   Phạm Văn Vương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2392.   Phạm Văn Mạnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2393.   Phạm Thị Năng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2394.   Phạm Văn Tới Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2395.   Phạm Thị Chi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2396.   Đỗ Hữu Tân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2397.   Phạm Thị Đông Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2398.   Đỗ Minh Xiêm Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2399.   Đỗ Thị Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2400.   Nguyễn Thị Vân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2401.   Phạm Thị Ngoan Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2402.   Đỗ Văn Minh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2403.   Trương Thị Thảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2404.   Nguyễn Thị Nội Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2405.   Phạm Văn Nghị Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2406.   Trương Thị Chính Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2407.   Phạm Thị Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2408.   Phạm Văn Hiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2409.   Đinh Quang Giáp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2410.   Chử Khánh Thành Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2411.   Phạm Thị Bạ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2412.   Chử Văn Trung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2413.   Chử Văn Trực Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2414.   Chử Thị Hồng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2415.   Chử Thị Hằng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2416.   Đào Văn Tưởng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2417.   Tô Thị Cung Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2418.   Đào Thị Tuyến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2419.   Phạm Công Tuyền Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2420.   Phạm Công Tuyển Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2421.   Phạm Thị Lương Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2422.   Nguyễn Viết Công Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2423.   Nguyễn Thị Thư Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2424.   Nguyễn Thị Thức Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2425.   Phạm Thị Vượng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2426.   Cao Thị Tim Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2427.   Trần Trụ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2428.   Nguyễn Văn Đăng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2429.   Nguyễn Văn Mong Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2430.   Nguyễn Văn Bang Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2431.   Chử Thị Hải Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2432.   Đỗ Văn Hiếu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2433.   Phạm Văn Tỉnh Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2434.   Trần Văn Nhân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2435.   Đinh Thị Kim Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2436.   Ngô Thị Nghiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2437.   Nguyễn Chí Tư Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2438.   Nguyễn Văn Tuyết Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2439.   Trần Văn Tạo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2440.   Phạm Thị Hiển Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2441.   Đỗ Thị Hân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2442.   Nguyễn Văn Pháo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2443.   Trần Xuân Hưng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2444.   Lê Văn Nhiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2445.   Lê Văn Quê Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2446.   Lê Văn Thao Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2447.   Trần Văn Khôi Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2448.   Trần Văn Ban Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2449.   Trần Văn Chiến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2450.   Trần Văn Tập Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2451.   Trần Văn Quảng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2452.   Nguyễn Văn Phiên Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2453.   Trần Văn Tài Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2454.   Đỗ Thị Diệp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2455.   Lê Văn Đạt Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2456.   Ngô Văn Lăng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2457.   Nguyễn Quyết Thắng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2458.   Phạm Thị Xuyến Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2459.   Lê Vân Tin Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2460.   Trần Thị Bình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2461.   Đỗ Thị Thơ Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2462.   Nguyễn Văn Tuân Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2463.   Phạm Thị Điệp Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2464.   Lê Thị Tá Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2465.   Trương Thị Thoảng Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2466.   Lê Văn Thảo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2467.   Nguyễn Thị Lưu Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2468.   Ngô Văn Tạo Nông dân Văn Giang – Hưng Yên
2469.   Nguyễn Văn Tình Nông dân Văn Giang – Hưng Yên